Pilih semua      
Menampilkan 1 - 2 dari 16 hasil (0,0214971 detik)
   
Sampul
Tjarita si Joenoes / disoendakeun koe R. Bratakoesoema
Judul Seri : Bale Poestaka (Volkslectuur) serie, no. 672
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Terbitan Berkala
Kreator : R. Bratakoesoema
R. Bratakoesoema
Penerbitan : Bale Poestaka,
No. Panggil : B : - 484 no. 672
B : - 484 no. 672
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Miara embe / karangan, S. P. Soetiksna ; disoendakeun koe R. Bratakoesoema
Judul Seri : Serie ;
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Soetiksna, S. P.
Bratakoesoema, R.
Penerbitan : Bale Poestaka
No. Panggil : B : - 484 no. 1376
B : - 484 no. 1376
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Woelang basa; hal edjahan djeung omongan Soenda noe parondok / Mangoendimadja djeung R. Bratakoesoema
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : Jilid 1. Pakeeun di kelas II ;Jilid 2. Pakeeun di kelas III ; Jilid 3. Pakeeun di kelas IV djeung V
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mangoendimadja
Bratakoesoema, R.
Penerbitan : De Unie
No. Panggil : XXXIV : - 776
XXXIV : - 776
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Miara Embe [sumber elektronik] / S.P. Soetiksta ; dosoendakeun ku R. Bratakoesoema
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Sumber Elektronik
Kreator : Soetiksta, S.P.
Bratakoesoema, Raden
Penerbitan : Balai Pustaka
No. Panggil : 636.39 SOE m
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Tjarita si Joenoes [sumber elektronik] / disoendakeun koe R. Bratakoesoema
Judul Seri : Seri ;
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Sumber Elektronik
Kreator : Bratakoesoema, R.
Penerbitan : Bale Poestaka
No. Panggil : 899.223 23 TJA
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Piwoelang basa : hal edjahan djeung omngan Soenda noe parondok / M. Kd. Mangoendimadja djeung Rd. Bratakoesoema
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mangoendimadja, M. Kd.
Bratakoesoema, Raden
Penerbitan : s.n
No. Panggil : XXXIV : - 776
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Wawatjan noe kaleungitan tjaroge / R. Bratakoesoema
Judul Seri : Serie ;
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Bratakoesoema, R.
Penerbitan : Bale Poestaka,
No. Panggil : B : - 484 no. 961
B : - 484 no. 961
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Wawatjan noe kaleungitan tjaroge / R. Bratakoesoema djeung M. Poeradisastra
Judul Seri : Bale Poestaka serie no. 961-961a
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Bratakoesoema, R.
Penerbitan : Bale Poestaka
No. Panggil : B : - 484
B : - 484
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 1 dari 1 Item
   
Sampul
Pitoeh ringkes pikeun pitoeloeng saheulaaban dina waktoe ketjilakaan / J.A. Feenstra djeung C.J. Mijnlieff; disalin koe R. Bratakoesoema
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi :
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Feenstra, J.A
Bratakoesoema, R.
Mijnleff, C.J.
Penerbitan : G.B. van Goor Zonen¿s U.M
No. Panggil : XXXIV : - 1354
XXXIV : - 1354
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 2 dari 2 Item
   
Sampul
Woelang basa; hal edjahan djeung omongan Soenda noe parondok / Mangoendimadja djeung R. Bratakoesoema
Judul Seri :
Judul Asli :
Isi : Jilid 1. Pakeeun di kelas II ;Jilid 2. Pakeeun di kelas III ; Jilid 3. Pakeeun di kelas IV djeung V
Jenis Bahan : Monograf
Kreator : Mangoendimadja
Bratakoesoema, R.
Penerbitan : De Unie
No. Panggil : XXXIV : - 776
XXXIV : - 776
Lebih banyak ▼
Konten Digital : Tidak Tersedia
Ketersediaan : 3 dari 3 Item
Menampilkan 1 - 2 dari 16 hasil
1 2


Jumlah Data : 16
lebih Spesifik :

Jenis Bahan

 • Monograf 13
 • Sumber Elektronik 2
 • Terbitan Berkala 1

Bahasa

 • Sunda 5
 • Indonesia 4
 • sun 3
 • Belanda 2

Pengarang

 • Bratakoesoema, R 6
 • Ali Budi Harsono 2
 • Anita D. Anwar 2
 • Bratakoesoema 2
 • Budi Handono 2
 • Djamhoer Martaadisoebrata 2
 • Herman Susanto 2
 • Mangoendimadja 2
 • Sofie R. Krisnadi 2
 • Abdul Bari Saifuddin 1

Penerbit

 • Bale Poestaka 3
 • Bale Poestaka, 3
 • De Unie 2
 • Balai Pustaka 1
 • CV Sagung Seto 1
 • EGC 1
 • G.B. van Goor Zonen¿s U.M 1
 • Keluarga Bratakoesoema 1
 • PT. Pustaka Sarwono Prawirohardjo 1
 • s.n 1

Lokasi Terbitan

 • Jakarta 4
 • Weltevreden 3
 • Batavia-Centrum : 2
 • Batavia - Centrum 1
 • Batavia-C 1
 • Batavia-C. : 1
 • Batavia-Centrum 1
 • Batawi 1
 • Den Haag-Batavia-Bandoeng 1
 • Jogjakarta 1

Tahun Terbit

 • 1922-1923 2
 • 1931 2
 • 1922 1
 • 1924 1
 • 1930 1
 • 1932 1
 • 1940 1
 • 1941 1
 • 195? 1
 • 2010 1

Subjek

 • Ternak kambing 2
 • Fiksi Indonesia 1
 • Fiksi Sunda 1
 • Ginekologi 1
 • Kebidanan, Ilmu 1
 • Kesehatan reproduksi 1
 • Kesusasteraan Sunda 1
 • Obstetrik 1
 • Onkologi Ginekologi 1