Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 01090cam a2200265 a 4500
001 INLIS000000000465878
005 20120104140136.36
006 a####g######00011#
007 ta
008 120104s1902####jki####g######00011#ind##
035 # # $a 0010-64816660
040 # # $a JKPNPNA$b ind
084 # # $a XXXII : - 887
090 # # $a XXXII : - 887
100 0 # $a Y. L. M.
245 1 0 $a Boekoe sairan : $n dari tjeritanja ,, Tan Sha" dan ,,Go Nio" / $c Y. L. M. , Tj. K. L.
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Batavia : $b G. Kolff & Co, $c 1902
300 # # $a 80 hlm ; $c 16 cm.
500 # # $a Dihalaman judul tertera : aken goenanja boeat ingettan pada anak-anak prampoewan jang berlakoe setia hatinja
520 # # $a Isi : Tjerita dahoeloe kala di negeri tjina di kota,, Tiauw Tjioe" sa'orang prampoewan rindoe pada sa'orang lelaki sampe djadi melarat, kemoedian di kawinken dengan terang dan beroentoeng kedoea orang itoe
700 0 # $a Tj. K. L.
850 # # $a JKPNPNA
900 # # $a 00788nbm**2200012*a*4500
902 # # $a INDOLI33:04-JAN-12*INDOLI33:04-JAN-12*INDOLI33:04-JAN-12*INDOLI33:04-JAN-12*