Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Monograf
Judul Ceritera Soeltan Iskandar Djoelkarnain
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta Perpustakaan Nasional RI 2013
Deskripsi Fisik
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan system : windows ; Flashplayer ; Mesin Pencari Internet (Internet explorer, Mozila, Netscape Navigator, Safari, dll)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk Online
Bahasa Tidak tersedia
Bentuk Karya Tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan
Lokasi Akses Online http://inlis.pnri.go.id/KatalogAdd.aspx?edit=1&id=861206

Konten Digital

ML 40 Ceritera Soeltan Iskandar Djoelkarnain_003_001.zip

Buka File Digital

ML 40 Ceritera Soeltan Iskandar Djoelkarnain_001_001.zip

Buka File Digital

ML 40 Ceritera Soeltan Iskandar Djoelkarnain_002_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Kitab njanji "Nitanha" / terkarang oleh Halim Rapani dan Soeltan
  • Upacara pula Batee pada makam Sultan Iskandar II (1636 - 1641) / oleh R.A.Hoesin Djajadiningrat , alih bahasa Aboe Bakar
  • Upacara Pula Batee pada makam Sultan Iskandar II (1636-1641) / oleh R.A. Hoesein Djajadiningrat ; alihbahasa, Aboe Bakar
  • Tjeritera intipan masa Soeltan 'Abdoe'lhamid / AF. Imran
  • De Grafsteen van soeltan mansoer sjah van malaka : 1458-1477 A.D ? J.P Moquette
  • Sja'ir Soeltan Nadirsjah / A. Rahman
  • Hikajat Soeltan Ibrahim : Ibnoe Adaham Walijoe'llah / Alex Regensburg
  • Hikajat Soeltan Atjeh Marhoem
  • Tjeritera intipan masa soeltan 'Abdoe'l Hamid [sumber elektronik] / A. F. Imran
  • Serat sastra gending : ijasandalem ingkang Sinoehoen Kangjeng Soeltan Agoeng Anjakra Koesoema ingkang angadaton wonten ing nagari Karta Mataram / ingkang ngedalakeun pakempalan Soetji Rahajoe