Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Sumber Elektronik
Judul Mepek balad [sumber elektronik] / R. Satjadibrata
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Satjadibrata, Raden
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Balai Pustaka, 2016
Deskripsi Fisik 1 CD-ROM : digital ; 4 3/4 in.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan sistem : Adobe flash player 9 -- Adobe akrobat dokumen -- DVD RW drive
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Kesusastraan Indonesia
Abstrak
Catatan Didigitalkan dari terbitan Balai Pustaka tahun 1932
Judul daimbil dari kemasan
Dialihmediakan oleh Perpustakaan Nasional berkerjasama dengan Balai Pustaka
Bahasa
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Mahabarata / karangan Wyasa ; disalin oleh R. Memed Satrahadipawira, R. Satjadibrata, M.A. Salmun
  • Tjarita anoe mashoer [sumber elektronik] : tiloe dongeng lenjepaneun / disoesoeroep koe R. Satjadibrata
  • Pependeman / karangan Soetan Sanif ; disoendakeun koe Raden Satjadibrata
  • Riwayat Seh Abdulkadir Djelani : in Sundanese laguage / diringkas oleh R. Satjadibrata
  • Lalakon Si Tjongtjorang [sumber elektronik] / karangan, C. Collodi ; disoendakeun koe R. Satjadibrata
  • Babad pasoendan djeung ringkesan babad Hindia / A. C. Deenik ; disoendakeun RD. Satjadibrata, RD. Soepjan Iskandar
  • Salah atikan [sumber elektronik] I - III / Abdoel Moeis ; disoendakeun koe, R. Satjadibrata
  • Padoman indoeng beurang [sumber elektronik] / L.S. A. M Von Romer, R . Satjadibrata
  • Graaf De Monte Cristo [sumber elektronik] I-VI/ karagan Alexandre Dumas ; disoendakeun koe R. Satjadibrata
  • Ti noe poek ka noe tjaan : seseratan Raden Adjeng Kartini / R. Satjadibrata