Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Az-Zuhaili, Wahbah
Budi Permadi
Abdul Hayyie Al-Kattani
Edisi Edisi lengkap
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Gema Insani, 2011.
Deskripsi Fisik 6 jil. ; 27 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 978-979-077-210-6
978-979-077-222-9
978-979-077-223-6
978-979-077-224-3
978-979-077-225-0
978-979-077-226-7
978-979-077-227-4
ISSN
ISMN
Subjek Fiqih
Abstrak Buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur'an, As Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik) ; Pada jilid pertama ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain arti fiqih dan keistimewaanya, sejarah ringkas tokoh-tokoh madzhab fiqih, peringkat-peringkat tokoh ahli fiqih, seluk-beluk tentang niat dari sudut pandang fiqih, juga pembahasan utama mengenai thaharah dan shalat. Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah ini, dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada umat islam; khusunya bagi anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.
Catatan Indeks
Isi : jil. : 1. Pengantar ilmu fiqih, Tokoh-tokoh Madzhab fiqih niat, Thaharah, Shalat 2. Shalat wajib, Shalat sunnah, Zikir setelah shalat qunut dalam shalat, Shalat jama'ah shalat Jama' & Qashar 3. Puasa, Itikaf, Zakat, Haji, Umrah 4. Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan & dilarang, Kurban & Aqiqh, Teori-teori fiqih 5. Hukum transaksi keuangan, Transaksi jual-beli asuransi, Khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (Penyewaan), 6. Jaminan (Al-Kafaalah), Pengalihan utang (Al-Hawaalah) Gadai (Ar-rahn), Paksaan (Al-Ikraah), Kepemilikan (Al-Milkiyyah)
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Fikih responsibilitas : tanggung jawab muslim dalam Islam / Ali Abdul Halim Mahmud ; penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, M. Yusuf Wijaya
  • Al-Miftah Ma Rifat Islam Wa Al-Iman
  • Syarah Ma, Rifat Al Islam WA Al - Iman
  • Ikhtisar sejarah hukum Islam /Al Ustadz Abdul Wahhab Khallaf ; alih bahasa, zahri Hamid, Parto Djumeno
  • Ikhtisar tarikh tasyri = sejarah pembinaan hukum islam dari masa ke masa / oleh Abdul Majid Khon
  • Pendidikan remaja antara Islam dan ilmu jiwa / M. Sayyid Muhammad Az-Za'balawi ; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Uqinu Attaqi, Mujiburrahman Subadi ; penyunting, Arief Muhajir
  • Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam / Abdul Wahab Khallaf ; penyadur, Wajidi Sayadi
  • Pemikiran fikih : H. Abdul Rani Mahmud (1912-1993) / penulis, Muhammad Rahmatullah ; editor Wagiyem
  • Hukum waris terlengkap / penyusun, Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir ; penyunting, Halid, Abdul Halim ; penerjemah, H. Addys Aldizar dan H. Fathurrahman
  • Study in Islamic countries : panduan lengkap kuliah di negara-negara Islam / Abdul Hayyie al-Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi