Rizem Aizid. (2015). Sahabatmu kekuatan jiwamu / Rizem Aizid. Yogyakarta :: Diva Press ,.
Rizem Aizid. Sahabatmu kekuatan jiwamu / Rizem Aizid. Yogyakarta :: Diva Press ,, 2015
Rizem Aizid. Sahabatmu kekuatan jiwamu / Rizem Aizid. Yogyakarta :: Diva Press ,, 2015.