Arumi E.. (2013). Jojoba / Arumi E.. Yogyakarta :: Diva Press,.
Arumi E.. Jojoba / Arumi E.. Yogyakarta :: Diva Press,, 2013
Arumi E.. Jojoba / Arumi E.. Yogyakarta :: Diva Press,, 2013.