Adi D. Tilong; Eti Syahriyanti. (2015). Mau anak laki-laki atau perempuan? / Adi D. Tilong ; editor, Eti Syahriyanti. Yogyakarta :: Safirah,.
Adi D. Tilong; Eti Syahriyanti. Mau anak laki-laki atau perempuan? / Adi D. Tilong ; editor, Eti Syahriyanti. Yogyakarta :: Safirah,, 2015
Adi D. Tilong; Eti Syahriyanti. Mau anak laki-laki atau perempuan? / Adi D. Tilong ; editor, Eti Syahriyanti. Yogyakarta :: Safirah,, 2015.