Sugiyanto, 1955-; Setiyono Wahyudi; Yuyut Setyorini; Indro Basuki. (2004). Analisis statistika sosial / Sugiyanto ; editor, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini dan Indro Basuki. Malang :: Bayumedia Publishing,.
Sugiyanto, 1955-; Setiyono Wahyudi; Yuyut Setyorini; Indro Basuki. Analisis statistika sosial / Sugiyanto ; editor, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini dan Indro Basuki. Malang :: Bayumedia Publishing,, 2004
Sugiyanto, 1955-; Setiyono Wahyudi; Yuyut Setyorini; Indro Basuki. Analisis statistika sosial / Sugiyanto ; editor, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini dan Indro Basuki. Malang :: Bayumedia Publishing,, 2004.