Tabularasa; Milly Supit; Ratri Medya. (2016). Smoothies/ Tabularasa; editor, Milly Supit, Ratri Medya. Jakarta:: Erlangga,.
Tabularasa; Milly Supit; Ratri Medya. Smoothies/ Tabularasa; editor, Milly Supit, Ratri Medya. Jakarta:: Erlangga,, 2016
Tabularasa; Milly Supit; Ratri Medya. Smoothies/ Tabularasa; editor, Milly Supit, Ratri Medya. Jakarta:: Erlangga,, 2016.