Sri Rahayu Ningsih. (2016). Kimia / Sri Rahayu Ningsih...[et.al.]. Jakarta:: Bumi Aksara,.
Sri Rahayu Ningsih. Kimia / Sri Rahayu Ningsih...[et.al.]. Jakarta:: Bumi Aksara,, 2016
Sri Rahayu Ningsih. Kimia / Sri Rahayu Ningsih...[et.al.]. Jakarta:: Bumi Aksara,, 2016.