Seo, Young Hee; Dwita Rizky Nientyas; Yoke Yuliana. (2016). Friendship guidebook for girls : I'm going to be popular! / by Seo Young Hee ; alih bahasa, Dwita Rizky Nientyas ; editor, Yoke Yuliana. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama - M&C,.
Seo, Young Hee; Dwita Rizky Nientyas; Yoke Yuliana. Friendship guidebook for girls : I'm going to be popular! / by Seo Young Hee ; alih bahasa, Dwita Rizky Nientyas ; editor, Yoke Yuliana. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama - M&C,, 2016
Seo, Young Hee; Dwita Rizky Nientyas; Yoke Yuliana. Friendship guidebook for girls : I'm going to be popular! / by Seo Young Hee ; alih bahasa, Dwita Rizky Nientyas ; editor, Yoke Yuliana. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama - M&C,, 2016.