Sutarno, Sunarto, Sudarno; Sunarto; Sudarno. (2014). Buku siswa ekonomi / Sutarno, Sunarto, Sudarno. Solo :: Wangsa Jatra Lestari,.
Sutarno, Sunarto, Sudarno; Sunarto; Sudarno. Buku siswa ekonomi / Sutarno, Sunarto, Sudarno. Solo :: Wangsa Jatra Lestari,, 2014
Sutarno, Sunarto, Sudarno; Sunarto; Sudarno. Buku siswa ekonomi / Sutarno, Sunarto, Sudarno. Solo :: Wangsa Jatra Lestari,, 2014.