Sony Prabowo; Salma; Ferrial Pondrafi. (2014). Apa kata dokter? / Sony Prabowo dan Salma ; editor, Ferrial Pondrafi. Solo :: Metagraf,.
Sony Prabowo; Salma; Ferrial Pondrafi. Apa kata dokter? / Sony Prabowo dan Salma ; editor, Ferrial Pondrafi. Solo :: Metagraf,, 2014
Sony Prabowo; Salma; Ferrial Pondrafi. Apa kata dokter? / Sony Prabowo dan Salma ; editor, Ferrial Pondrafi. Solo :: Metagraf,, 2014.