Lubis, Eva Riyanty. (2014). Perfect day/ Eva Riyanty Lubis. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,.
Lubis, Eva Riyanty. Perfect day/ Eva Riyanty Lubis. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,, 2014
Lubis, Eva Riyanty. Perfect day/ Eva Riyanty Lubis. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,, 2014.