Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). (2014). Sam Kauw Bio Barengkok / penulis, Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). [Jakarta] :: Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee),.
Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). Sam Kauw Bio Barengkok / penulis, Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). [Jakarta] :: Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee),, 2014
Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). Sam Kauw Bio Barengkok / penulis, Team Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee). [Jakarta] :: Perkumpulan Tridharma (Sam Kauw Hwee),, 2014.