Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2005.). Katalog induk daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005. Yogyakarta :: Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,.
Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Katalog induk daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005. Yogyakarta :: Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,, 2005.
Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Katalog induk daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005. Yogyakarta :: Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,, 2005..