Nur Rokhim, 1993-; Ishana Hanifah. (2014). Demi Rakyat : para kepala Negara yang sederhana, tapi sangat mencintai rakyatnya / Nur Rokhim ; editor, Ishana Hanifah. Yogjakarta :: Palapa,.
Nur Rokhim, 1993-; Ishana Hanifah. Demi Rakyat : para kepala Negara yang sederhana, tapi sangat mencintai rakyatnya / Nur Rokhim ; editor, Ishana Hanifah. Yogjakarta :: Palapa,, 2014
Nur Rokhim, 1993-; Ishana Hanifah. Demi Rakyat : para kepala Negara yang sederhana, tapi sangat mencintai rakyatnya / Nur Rokhim ; editor, Ishana Hanifah. Yogjakarta :: Palapa,, 2014.