Cho, Young-Seon; Iwan Wildana. (2011). Why? : cahaya dan suara / written by Cho Young-Seon ; cartooned by Lee, Young-Hoo ; alih bahasa, Iwan Wildana. Jakarta :: Elex Media Komputindo,.
Cho, Young-Seon; Iwan Wildana. Why? : cahaya dan suara / written by Cho Young-Seon ; cartooned by Lee, Young-Hoo ; alih bahasa, Iwan Wildana. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 2011
Cho, Young-Seon; Iwan Wildana. Why? : cahaya dan suara / written by Cho Young-Seon ; cartooned by Lee, Young-Hoo ; alih bahasa, Iwan Wildana. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 2011.