Jennie Hamlin; Ani Kartikasari. (2013). Sapi yang hilang / Jennie Hamlin dan Ani Kartikasari. Jakarta :: Yayasan Kartidaya,.
Jennie Hamlin; Ani Kartikasari. Sapi yang hilang / Jennie Hamlin dan Ani Kartikasari. Jakarta :: Yayasan Kartidaya,, 2013
Jennie Hamlin; Ani Kartikasari. Sapi yang hilang / Jennie Hamlin dan Ani Kartikasari. Jakarta :: Yayasan Kartidaya,, 2013.