Blyton, Enid; Blyton, Enid. (1985). Palau Rahasia. Jakarta :: Gramedia,.
Blyton, Enid; Blyton, Enid. Palau Rahasia. Jakarta :: Gramedia,, 1985
Blyton, Enid; Blyton, Enid. Palau Rahasia. Jakarta :: Gramedia,, 1985.