Ibrahim, S; Pranoto K.. (1982). Tarip spesifik barang impor / disusun oleh, S.Ibrahim, Pranoto K.. Jakarta :: Jaya Prasada,.
Ibrahim, S; Pranoto K.. Tarip spesifik barang impor / disusun oleh, S.Ibrahim, Pranoto K.. Jakarta :: Jaya Prasada,, 1982
Ibrahim, S; Pranoto K.. Tarip spesifik barang impor / disusun oleh, S.Ibrahim, Pranoto K.. Jakarta :: Jaya Prasada,, 1982.