Pray, Kak; Fahrur, Kak. (2010). Matahari mengamuk / Kak Pray dan Kak Fahrur. Jakarta :: Dian Rakyat,.
Pray, Kak; Fahrur, Kak. Matahari mengamuk / Kak Pray dan Kak Fahrur. Jakarta :: Dian Rakyat,, 2010
Pray, Kak; Fahrur, Kak. Matahari mengamuk / Kak Pray dan Kak Fahrur. Jakarta :: Dian Rakyat,, 2010.