Sholahudin Fathulloh HR. (1988). Khotbah Jum'at, 30-12-1988 [rekaman suara] / Sholahudin Fathulloh HR. Jakarta :: Yayasan Idayu,.
Sholahudin Fathulloh HR. Khotbah Jum'at, 30-12-1988 [rekaman suara] / Sholahudin Fathulloh HR. Jakarta :: Yayasan Idayu,, 1988
Sholahudin Fathulloh HR. Khotbah Jum'at, 30-12-1988 [rekaman suara] / Sholahudin Fathulloh HR. Jakarta :: Yayasan Idayu,, 1988.