SUSILO Bambang Yudhoyono. (2004). Indonesia 2004-2009 : maju bersama, makmur bersama : pidato-pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono 14-16 September 2004 / Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta :: Brighten Press,.
SUSILO Bambang Yudhoyono. Indonesia 2004-2009 : maju bersama, makmur bersama : pidato-pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono 14-16 September 2004 / Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta :: Brighten Press,, 2004
SUSILO Bambang Yudhoyono. Indonesia 2004-2009 : maju bersama, makmur bersama : pidato-pidato politik Susilo Bambang Yudhoyono 14-16 September 2004 / Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta :: Brighten Press,, 2004.