Sudarno, Ki; Sudarno, Ki. (2007.). Langen tayub [rekaman video] / Condong laras. Semarang :: Dasa Studio,.
Sudarno, Ki; Sudarno, Ki. Langen tayub [rekaman video] / Condong laras. Semarang :: Dasa Studio,, 2007.
Sudarno, Ki; Sudarno, Ki. Langen tayub [rekaman video] / Condong laras. Semarang :: Dasa Studio,, 2007..