Hikayat Anbiya dan Abu Samah. (2014). Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI.
. Hikayat Anbiya dan Abu Samah. Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI, 2014
. Hikayat Anbiya dan Abu Samah. Jakarta :: Perpustakaan Nasional RI, 2014.