Sairin, Syafri. (1992). Javanese trah :kin-based social organization /Syafri Sairin. : Gadjah Mada University Press,.
Sairin, Syafri. Javanese trah :kin-based social organization /Syafri Sairin. : Gadjah Mada University Press,, 1992
Sairin, Syafri. Javanese trah :kin-based social organization /Syafri Sairin. : Gadjah Mada University Press,, 1992.