Young, Julian. (2005). Schopenhauer / Julian Young. London and New York :: Routledge,.
Young, Julian. Schopenhauer / Julian Young. London and New York :: Routledge,, 2005
Young, Julian. Schopenhauer / Julian Young. London and New York :: Routledge,, 2005.