Asep Syamsul M. Romli. (2006). Jurnalistik praktis / Asep Syamsul M. Romli. Bandung :: Remaja Rosdakarya,.
Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik praktis / Asep Syamsul M. Romli. Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2006
Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik praktis / Asep Syamsul M. Romli. Bandung :: Remaja Rosdakarya,, 2006.