Anom Suroto, Ki Haji. ([1986]). Gara gara. Semar boyong [rekaman suara] / dalang, Ki H. Anom Suroto. [Surakarta] :: Fajar,.
Anom Suroto, Ki Haji. Gara gara. Semar boyong [rekaman suara] / dalang, Ki H. Anom Suroto. [Surakarta] :: Fajar,, [1986]
Anom Suroto, Ki Haji. Gara gara. Semar boyong [rekaman suara] / dalang, Ki H. Anom Suroto. [Surakarta] :: Fajar,, [1986].