Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. (1981.). Masagung dan Ny. Nani Sadikin, H. Ali Sadikin dan Ny Ayu Agung [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,.
Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. Masagung dan Ny. Nani Sadikin, H. Ali Sadikin dan Ny Ayu Agung [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,, 1981.
Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. Masagung dan Ny. Nani Sadikin, H. Ali Sadikin dan Ny Ayu Agung [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,, 1981..