Tempo/ Arsa Raya Pradana. (1992). Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;.
. Tempo/ Arsa Raya Pradana. Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;, 1992
. Tempo/ Arsa Raya Pradana. Jakarta ;: Arsa Raya Pradana;, 1992.