Ishak, Januar; Ishak, Januar. (1997). Senam kesegaran jasmani '96 [rekaman suara] / Musik Januar Ishak,dkk. Jakarta :: Musica Studio's,.
Ishak, Januar; Ishak, Januar. Senam kesegaran jasmani '96 [rekaman suara] / Musik Januar Ishak,dkk. Jakarta :: Musica Studio's,, 1997
Ishak, Januar; Ishak, Januar. Senam kesegaran jasmani '96 [rekaman suara] / Musik Januar Ishak,dkk. Jakarta :: Musica Studio's,, 1997.