Edy Zaqeus. (2006). Kalau mau kaya ngapain sekolah : Jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,.
Edy Zaqeus. Kalau mau kaya ngapain sekolah : Jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,, 2006
Edy Zaqeus. Kalau mau kaya ngapain sekolah : Jurus-jurus sukses dari 16 entrepreneur sejati / Edy Zaqeus. Yogyakarta :: Gradien Books,, 2006.