Sham, Keith, Sir; Sham, Keith, Sir. (1981). Tetangga : hubungan Indonesia - Australia ceramah Sir Keith Sham. Jakarta :: Kantor Penerangan Australia,.
Sham, Keith, Sir; Sham, Keith, Sir. Tetangga : hubungan Indonesia - Australia ceramah Sir Keith Sham. Jakarta :: Kantor Penerangan Australia,, 1981
Sham, Keith, Sir; Sham, Keith, Sir. Tetangga : hubungan Indonesia - Australia ceramah Sir Keith Sham. Jakarta :: Kantor Penerangan Australia,, 1981.