Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. ([1976?]). Dari kiri : Masagung, Ali Sadikin, Ny. Nani Sadikin, Ny. Soemarmo, Soemarmo [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,.
Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. Dari kiri : Masagung, Ali Sadikin, Ny. Nani Sadikin, Ny. Soemarmo, Soemarmo [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,, [1976?]
Perpustakaan Nasional; Yayasan Idayu. Dari kiri : Masagung, Ali Sadikin, Ny. Nani Sadikin, Ny. Soemarmo, Soemarmo [gambar]. Jakarta :: Yayasan Idayu,, [1976?].