Sam M. Chan (Sam Mukhtar Chaniago), 1960-; Tuti T. Sam (Tuti Tarwiyah Sam), 1962-. (2008). Kebijakan pendidikan era otonomi daerah : analisis SWOT / Sam M. Chan, Tuti T. Sam. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,.
Sam M. Chan (Sam Mukhtar Chaniago), 1960-; Tuti T. Sam (Tuti Tarwiyah Sam), 1962-. Kebijakan pendidikan era otonomi daerah : analisis SWOT / Sam M. Chan, Tuti T. Sam. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,, 2008
Sam M. Chan (Sam Mukhtar Chaniago), 1960-; Tuti T. Sam (Tuti Tarwiyah Sam), 1962-. Kebijakan pendidikan era otonomi daerah : analisis SWOT / Sam M. Chan, Tuti T. Sam. Jakarta :: Raja Grafindo Persada,, 2008.