Surya Suhatman Syah; Jalinus Syah. (1995). Kamus komputer / Surya Suhatma Syah, Jalinus Syah. Jakarta :: Rineka Cipta,.
Surya Suhatman Syah; Jalinus Syah. Kamus komputer / Surya Suhatma Syah, Jalinus Syah. Jakarta :: Rineka Cipta,, 1995
Surya Suhatman Syah; Jalinus Syah. Kamus komputer / Surya Suhatma Syah, Jalinus Syah. Jakarta :: Rineka Cipta,, 1995.