Kong, Yuanzhi, 1937-; Xie, Yinghua; Xie, Zhiqiong. (2005). Silang budaya Tiongkok - Indonesia / Kong Yuanzhi ; pengalih bahasa, Xie Zhiqiong, Kng Yuanzhi, Xie Yinghua ; penyunting, Xie Zhiqiong. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,.
Kong, Yuanzhi, 1937-; Xie, Yinghua; Xie, Zhiqiong. Silang budaya Tiongkok - Indonesia / Kong Yuanzhi ; pengalih bahasa, Xie Zhiqiong, Kng Yuanzhi, Xie Yinghua ; penyunting, Xie Zhiqiong. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,, 2005
Kong, Yuanzhi, 1937-; Xie, Yinghua; Xie, Zhiqiong. Silang budaya Tiongkok - Indonesia / Kong Yuanzhi ; pengalih bahasa, Xie Zhiqiong, Kng Yuanzhi, Xie Yinghua ; penyunting, Xie Zhiqiong. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,, 2005.