Suyami; Darto Harnoko, A.. (2008). Potensi wisata budaya spiritual di Kabupaten Malang/ penyusun, Suyami., penyunting, A. Darto Harnoko. Yogyakarta :: Kepel Press,.
Suyami; Darto Harnoko, A.. Potensi wisata budaya spiritual di Kabupaten Malang/ penyusun, Suyami., penyunting, A. Darto Harnoko. Yogyakarta :: Kepel Press,, 2008
Suyami; Darto Harnoko, A.. Potensi wisata budaya spiritual di Kabupaten Malang/ penyusun, Suyami., penyunting, A. Darto Harnoko. Yogyakarta :: Kepel Press,, 2008.