Guber, Alexander; Chinkanov, Valeri. (1993). Exploid and tragedy : Alexander Guber, Valeri Chichkanov. Moscow :: Novosti,.
Guber, Alexander; Chinkanov, Valeri. Exploid and tragedy : Alexander Guber, Valeri Chichkanov. Moscow :: Novosti,, 1993
Guber, Alexander; Chinkanov, Valeri. Exploid and tragedy : Alexander Guber, Valeri Chichkanov. Moscow :: Novosti,, 1993.