Perpustakaan Daerah (Daerah Istimewa Yogyakarta). (1993). Daftar koleksi tambahan (Accession list) : No. 3, Th. 1993/1994. Yogyakarta :: Perpustakaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,.
Perpustakaan Daerah (Daerah Istimewa Yogyakarta). Daftar koleksi tambahan (Accession list) : No. 3, Th. 1993/1994. Yogyakarta :: Perpustakaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,, 1993
Perpustakaan Daerah (Daerah Istimewa Yogyakarta). Daftar koleksi tambahan (Accession list) : No. 3, Th. 1993/1994. Yogyakarta :: Perpustakaan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta,, 1993.