Meriam, J. L.; Kraige. L. G.; Purnomo Wahyu Indarto; Tjahjana Adhi; Subagyo. (1993.). Mekanika teknik dinamika / J. L. Meriam, L. G. Kraige ; alih bahasa, Tjahjana Adhi, Subagyo ; editor, Purnomo Wahyu Indarto. Jakarta :: Erlangga,.
Meriam, J. L.; Kraige. L. G.; Purnomo Wahyu Indarto; Tjahjana Adhi; Subagyo. Mekanika teknik dinamika / J. L. Meriam, L. G. Kraige ; alih bahasa, Tjahjana Adhi, Subagyo ; editor, Purnomo Wahyu Indarto. Jakarta :: Erlangga,, 1993.
Meriam, J. L.; Kraige. L. G.; Purnomo Wahyu Indarto; Tjahjana Adhi; Subagyo. Mekanika teknik dinamika / J. L. Meriam, L. G. Kraige ; alih bahasa, Tjahjana Adhi, Subagyo ; editor, Purnomo Wahyu Indarto. Jakarta :: Erlangga,, 1993..