Aunur Rohim Faqih; Shabhi Mahmashani; Budi Agus Riswandi. (2010.). HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI / Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani. Yogyakarta :: Graha Ilmu,.
Aunur Rohim Faqih; Shabhi Mahmashani; Budi Agus Riswandi. HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI / Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani. Yogyakarta :: Graha Ilmu,, 2010.
Aunur Rohim Faqih; Shabhi Mahmashani; Budi Agus Riswandi. HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI / Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani. Yogyakarta :: Graha Ilmu,, 2010..