Rahmat Rukmana. (1997). Usaha tani melati / Ir. H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,.
Rahmat Rukmana. Usaha tani melati / Ir. H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,, 1997
Rahmat Rukmana. Usaha tani melati / Ir. H. Rahmat Rukmana. Yogyakarta :: Kanisius,, 1997.