UEDA, Masashi; Akane B.R.. (1997). Kariage kun 12 / Masashi Ueda ; alih bahasa, Akane B.R.. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,.
UEDA, Masashi; Akane B.R.. Kariage kun 12 / Masashi Ueda ; alih bahasa, Akane B.R.. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,, 1997
UEDA, Masashi; Akane B.R.. Kariage kun 12 / Masashi Ueda ; alih bahasa, Akane B.R.. Jakarta :: Elex Media Komputindo ,, 1997.