Diki Septanto. (1997). Microsoft office 97 professional / Diki Septanto. Jakarta :: Elex Media Komputindo,.
Diki Septanto. Microsoft office 97 professional / Diki Septanto. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1997
Diki Septanto. Microsoft office 97 professional / Diki Septanto. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1997.