Sparks, Nicholas; Barokah Ruziati; Dear John. (2010). Dear John / Nicholas Sparks, alihbahasa ; Barokah Ruziati. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama. ;.
Sparks, Nicholas; Barokah Ruziati; Dear John. Dear John / Nicholas Sparks, alihbahasa ; Barokah Ruziati. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama. ;, 2010
Sparks, Nicholas; Barokah Ruziati; Dear John. Dear John / Nicholas Sparks, alihbahasa ; Barokah Ruziati. Jakarta :: Gramedia Pustaka Utama. ;, 2010.