Bulganin, N.A. (1956]). Laporan tentang petundjuk-petundjuk kongres P.K.S.U. ke-20 untuk rentjana lima tahun ke-VI bagi perkembangan U.R.S.S. 1956-1960. : Kedutaan U.R.S.S.,.
Bulganin, N.A. Laporan tentang petundjuk-petundjuk kongres P.K.S.U. ke-20 untuk rentjana lima tahun ke-VI bagi perkembangan U.R.S.S. 1956-1960. : Kedutaan U.R.S.S.,, 1956]
Bulganin, N.A. Laporan tentang petundjuk-petundjuk kongres P.K.S.U. ke-20 untuk rentjana lima tahun ke-VI bagi perkembangan U.R.S.S. 1956-1960. : Kedutaan U.R.S.S.,, 1956].